Modely Netlogo

Na této stránce naleznete soubor modelů, které lze použít pro výuku biologie, ekologie nebo sociologie. Každý z nabízených modelů simuluje určitý sociální nebo přírodní jev. Modely nejen usnadňují studentům porozumění konkrétním problémům, ale též zlepšují jejich schopnost analytického myšlení. Součástí každého modelu je jeho detailní popis v českém jazyce.

Pro spuštění každého modelu je třeba mít instalovanou aplikaci NetLogo.

stáhnout všechny modely

Simulace přírodních procesů

AIDS

Model šíření viru HIV sexuální cestou v rámci menší izolované skupiny lidí ilustruje důsledky sexuálního chování v rámci populace. Model zkoumá, jaké jsou účinky čtyř různých aspektů sexuálního chování. Uživatel ovládá tendenci populace k sexuální abstinenci, dobu, kterou průměrný pár stráví ve vztahu, tendenci populace k používání kondomů a nakonec také frekvenci HIV testování.

model ke stažení

AIDS

Klimatické změny

Jedná se o model toku tepelné energie v zemské kůře, který ukazuje důsledek několika faktorů (intenzita slunečního záření, albedo, výskyt mraků a CO2) na teplotu země.

model ke stažení

Klimatické změny

Mravenci

Tento model ukazuje chování kolonie mravenců obstarávajících si potravu. Přestože každý mravenec jedná podle několika jednoduchých pravidel, kolonie jako celek vykazuje komplexní chování (v kontrastu s jednoduchými pravidly).

model ke stažení

Mravenci

Svět sedmikrásek

Model vychází z tzv. "hypotézy Gaia", která chápe Zemi jako seberegulující systém zahrnující živé i neživé části. Zkoumá, jak živé organismy ovlivňují neživé klima a zároveň jak jsou organismy samy klimatem ovlivňovány. Jako příklad organismů slouží sedmikrásky a sledovaným klimatickým faktorem je teplota.

model ke stažení

Svět sedmikrásek

Přenos viru

Tento model simuluje přenos a setrvání viru v lidské populaci. Ekologičtí biologové navrhli několik faktorů, které mohou ovlivňovat přežívání snadno přenosného viru v rámci populace. Model umožňuje nastavit řadu vlastností zkoumaného viru, vytvořit existující i neexistující virové infekce a sledovat jejich chování.

model ke stažení

Svět sedmikrásek

Vlci a ovce

Model zkoumá stabilitu ekosystému tvořeného lovcem a jeho kořistí na populacích vlků a ovcí. Nestabilním systémem nazýváme takový, který má tendenci vyústit ve vyhynutí jednoho nebo více uvažovaných živočišných druhů. Naopak stabilní systém je ten, který je v průběhu času schopen udržovat sám sebe i navzdory kolísání ve velikosti populací.

model ke stažení

Vlci a ovce

Šíření lesního požáru

Simulace šíření ohně v lese. Pravděpodobnost, že oheň dosáhne pravého kraje lesa, závisí na hustotě stromů. Malá změna tohoto kritického parametru v okolí tzv. prahových hodnot může vést k rozsáhlým změnám v chování celého systému. Přítomnost kritického parametru je běžnou vlastností komplexních systémů.

model ke stažení

Šíření lesního požáru

Simulace sociálních procesů

Rozdělení bohatství

Známé rčení "Bohatí bohatnou a chudí chudnou" ilustruje nerovnoměrnost rozdělení bohatství ve společnosti, kterou tento model simuluje. Rozdělení bohatství zde odpovídá tzv. Paretovu zákonu, který popisuje empiricky ověřitelnou skutečnost, že v průměru okolo 20 % lidí vlastní 80 % všeho bohatství.

model ke stažení

Rozdělení bohatství

Segregace

Tento model je inspirován prací Thomase Schellinga o společenských systémech. Schelling studoval zákonitosti zabydlování měst, zejména ho zajímalo, proč se různé rasy či národnosti prostorově segregují, i když mezi sebou docela dobře vychází. Model zkoumá chování dvou typů želv v jezírku. Červené a zelené želvy spolu dobře vychází, ale každá želva chce také žít poblíž želvy stejného druhu. To znamená, že červená želva chce žít v blízkosti nejméně jedné červené želvy a každá zelená želva chce žít v blízkosti nějaké zelené želvy. Simulace ukazuje, jak tyto individuální preference "zamíchají" jezírkem a vedou k celkové změně jeho struktury.

model ke stažení

Segregace

Spolupráce

Jedná se o evoluční biologický model, ukazující důsledky a souvislosti kompetitivní a kolaborativní strategie v situaci, kdy jsou zdroje omezené. V tomto modelu spolu soupeří krávy o přírodní zdroje, v tomto případě trávu. Krávy, které spasou více trávy, se častěji rozmnožují, a jsou proto evolučně úspěšnější. Model zahrnuje dva druhy krav, nenasytné a spolupracující, a ukazuje, jak jsou jejich strategie úspěšné, když spolu soupeří o jednu pastvinu.

model ke stažení

Spolupráce

Vězňovo dilema

Jedno z prominentních témat v teorii her je tzv. "Vězňovo dilema". Vězňovo dilema je příkladem her s nenulovým součtem. Ve hrách s nulovým součtem je celkové skóre všech hráčů rovno nule. Jinými slovy, hráči mohou zvýšit své skóre jen na úkor jiného hráče (např. šachy, fotbal, poker – jedna osoba vždy vyhraje a druhá prohraje). Oproti tomu ve hrách s nenulovým součtem nemusí být zvýšení skóre jednoho hráče vyváženo snížením skóre jiného. V mnoha situacích s nenulovým součtem může hráč zvýšit své skóre pouze tehdy, když ho zvýší i ostatní. Situace s nenulovým součtem vznikají tam, kde zdroje nejsou nějak omezeny (např. znalosti, umění, obchod). Vězňovo dilema jakožto hra s nenulovým součtem demonstruje konflikt mezi racionálním chováním jedince a ziskem z kolektivní spolupráce.

model ke stažení

Vězňovo dilema

Večírek

Toto je model koktejlového večírku, na kterém muži a ženy vytvářejí skupiny. Pokud je některý z účastníků ve skupince, kde se nachází příliš mnoho osob opačného pohlaví, začne být nespokojený a přejde do jiné skupinky. Otázka zní - jaké typy skupinek vzniknou?

model ke stažení

Večírek